سامانه مدیریت دانشجویی سیباد
ver: 4.1.1.0
نام کاربری یا شماره دانشجویی
رمز ورود یا کد ملیحاصل را وارد کنیددسترسی های سامانه

34.228.38.35