سامانه سیباد
The model item passed into the dictionary is of type 'System.Web.Mvc.HandleErrorInfo', but this dictionary requires a model item of type 'SibadSystem.Models.ErrorInfo'

خطایی در اجرای برنامه رخ داده است


این خطا در صفحه /Account/ForgotPassword رخ داده است.

علت بروز این خطا می تواند یکی از دلایل ذیل باشد:

  1. صفحه مورد تقاضا وجود ندارد
  2. شماره پرونده یا دانشجوی مورد نظر اشتباه و در پایگاه داده موجود نیست
  3. شماره پرونده و یا شماره دانشجویی تکراری در سیستم ثبت شده است
  4. اطلاعات ضروری مورد نیاز فرم تکمیل نشده است

جهت بررسی خطا، این صفحه را به واحد انفورماتیک ارسال نمایید برای این منظوراینجا کلیک کنید